آیا استعلام و خرید بیمه شخص ثالث در لیست خدمات بیمه ایران جای دارد ؟

آیا استعلام و خرید بیمه شخص ثالث در لیست خدمات بیمه ایران جای دارد ؟

خرید بیمه شخص ثالث ایران بیمه خودرو مشمول دو نوع بیمه نامه بدنه و بیمه شخص ثالث می‌شود که تمام شرکت‌های بیمه‌ای آن را صادر خواهند کرد. اما سهم فروش بیمه ثالث از سایر بیمه نامه‌های بیشتر است. شاید علت اصلی آن هم این باشد که این بیمه نامه به صورت اجباری بوده و باید